Rajdowa Szkoła Jazdy KIELCE | Najlepsza zdawalnosc WORD Kielce | Prawo Jazdy w Kielcach przez internet | Nauka Jazdy kat. A, A1, A2, AM, B, B1 | Prawojazdy od 14 i 16 lat na motor, motocykl, quad, motorower |

Egzamin państwowy na prawo jazdy w WORD Kielce


PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r.Nr 108 poz. 908 z pózn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834 z pózn. zm.).


INFORMACJE OGÓLNE

Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi odbywa się w formie egzaminu państwowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa w ośrodku egzaminowania dokumenty:

wniosek o wydanie prawa jazdy;
● dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
● orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
● fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
● zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców

oraz ewentualnie:
● pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
● zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dodatkowego, jeżeli osoba trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub z egzaminu praktycznego;
● w przypadku gdy w egzaminie ma uczestniczyć instruktor, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz numeru.

EGZAMIN TEORETYCZNY

Po dostarczeniu dokumentów do WORD, ustalany jest termin egzaminu teoretycznego i praktycznego. Przed przystąpieniem do egzaminu egzaminator sprawdza tożsamość osoby egzaminowanej na podstawie dowodu osobistego. Egzamin teoretyczny ma formę testu i przeprowadzany jest przy pomocy komputera wyposażonego w specjalną konsolę dotykową, umożliwiającą obsługę programu:

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie znajomości:
- przepisów ruchu drogowego,
- techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu,
- zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.
Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator wyjaśnia zasady testu i działania konsoli dotykowej. Następnie komputer losowo wybiera 18 pytań z puli 490, każde ma trzy odpowiedzi: A, B, C, przy czym poprawne mogą być wszystkie lub dwa lub jedno. Zaznaczyć należy wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Do każdego pytania można się cofnąć i je poprawić. Czas na rozwiązanie testu to 25 minut. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania a przed upływem czasu można zakończyć test. Test uznaje się za pozytywnie rozwiązany jeśli udzielimy przynajmniej 16 poprawnych odpowiedzi w czasie do 25 min.

Po zakończeniu testu egzaminator sprawdza wynik testu, jeżeli jest on pozytywny przeprowadzony zostaje egzamin praktyczny. Jeśli wynik jest negatywny należy ustalić następny termin egzaminu teoretycznego w Biurze Obsługi Klienta WORD Kielce, oraz dokonać opłaty za ten egzamin.

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez 6 miesięcy.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Egzamin praktyczny polega na prawo jazdy polega na:

● wykonaniu na placu manewrowym zadań zgodnie z techniką kierowania pojazdem i określonymi kryteriami:

I. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszenie z miejsca:

  

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
- poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej sprawdzić gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w silniku),
- poziom płynu chłodzącego,
- poziom płynu hamulcowego,
- poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
- działanie sygnału dźwiękowego,
- działanie świateł zewnętrznych pojazdu;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte:
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzenie za pojazdem,
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzenie za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) upewnienie się o możliwości jazdy:
- wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
- ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszanie:
- opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
- łagodne puszczanie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

5) dodatkowo dla kategorii A, A1:
- sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony),
- zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5m bez pomocy silnika,
- podparcie motocykla na podpórce.

II. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu:

- płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, w trakcie jazdy do tylu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka.

III. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu:

- przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż o 0,2m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

IV. Slalom - jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami (tylko dla kategorii A, A1):

- 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków.
- upewnienie się o możliwości skręcenia.

● wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, programu egzaminacyjnego złożonego z zadań:

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

2.
Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

3.
Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

4.
Przejazd przez skrzyżowania:
a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
c) z sygnalizacją świetlną,
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd).

5.
Przejazd przez przejścia dla pieszych.

6.
W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie manewrów:
a) parkowanie prostopadłe lub skośne:
- wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy),
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
- parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego, lub,
b) parkowanie równolegle pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy)
- wjazd tyłem - wyjazd przodem
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- długość miejsca do parkowania powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
- w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
- po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik,
c) zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej
- możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
- zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

7.
Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego.

8.
Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50km/h),
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.

9.
Hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).

10.
Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie kategorii A, A1 prawa jazdy, w przypadku pozostałych nieobowiązkowe:
- w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości min. 50km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
- manewr może być wykonywany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

Czas trwania egzaminu praktycznego:
- kategoria A - 25 minut,
- kategoria B - 40 minut.

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym jest:
1)
panowanie nad pojazdem podczas wykonywania zadań na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że zachowanie osoby egzaminowanej nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - w przypadku prawa jazdy kat. B i B1;
2) pozytywna ocena z wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym - w przypadku prawa jazdy pozostałych kategorii.

Zachowaniem osoby egzaminowanej świadczące o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest:
- bezpośrednie stworzenie zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
- przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
- najechanie na pachołki lub tyczki.

Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące natychmiastowym przerwaniem i wynikiem negatywnym egzaminu państwowego na prawo jazdy:

1)
Kolizja drogowa.

2) Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

3)
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

4) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

5)
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnie drogi, na którą wjeżdża pojazd.

6)
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnie osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.

7)
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.

8)
Niezastosowanie się do:
- sygnałów świetlnych,
- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9)
Niezastosowanie się do znaków:
- "zakaz wjazdu",
- "zakaz ruchu w obu kierunkach",
- "zakaz skręcania w lewo",
- "zakaz skręcania w prawo",
- "nakaz jazdy....",
- "linia podwójna ciągła".

10)
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
- pojazdom szynowym,
- rowerzystom,
- podczas zmiany pasa ruchu,
- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
- podczas włączania się do ruchu,
- podczas cofania.

11)
Naruszenie zakazu zawracania.

12)
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h.

13)
Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

14)
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
- na skrzyżowaniach,
- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15)
Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.

16)
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

ODBIÓR PRAWA JAZDY

 
© Rajdowa Szkoła Jazdy
25-620 Kielce, ul. Kolberga 4, tel: 888-111-008, 888-111-012
RAJDOWA SZKOŁA JAZDY w Kielcach: najlepsza Nauka Jazdy, egzamin WORD Kielce, kursy na Prawo Jazdy kategorii A i B, swietokrzyskie i kieleckie szkoly jazdy, prawojazdy kat. A i B na motor, motocykl, quad, 16 lat, egzaminator, prawko